Menu Zavřeno

Sovětská armáda

Každá posádka Sovětské armády měla své důstojníky, vojáky a poddůstojníky a civilní zaměstnance. Nejmenším samostatným útvarem v ČSSR byla rota (рота), následoval oddíl (дивизион) ten se dělil na baterii (батарея). Větším uskupením byl prapor (батальон), pluk (полк), brigáda (бригада), divize (дивизия). Toto byly základní útvary, existovalo však i několik specializovaných pracovišť s odlišnou strukturou.

Hodnosti v Sovětské armádě byly následující:

vojáci a poddůstojníci (солдаты и сержанты): vojín (рядовой), svobodník (ефрейтор), desátník (младший сержант), četař (сержант), rotný (старший сержант), staršina (старшина).

praporčíci (прапорщики): praporčík (прапорщик), nadpraporčík (старший прапорщик). Praporčíci veleli obvykle četám, nebo dalším malým uskupením.

mladší důstojníci (младшие офицеры): podporučík (младший лейтенант), poručík (лейтенант), nadporučík (старший лейтенант), kapitán (капитан). Ti veleli obvykle praporům a rotám.

starší důstojníci (старшие офицеры): major (майор), podplukovník (подполковник), plukovník (полковник). Větším útvarům velel obvykle major, podplukovník nebo plukovník.

Generálové (высшие офицеры): generálmajor (генерал-майор), generálporučík (генерал-лейтенант), generálplukovník (генерал-полковник), armádní generál (генерал армии).

Druhy vojenských útvarů v Československu

O rozmanitosti druhů vojsk a dalších služeb vypovídá následující soupis o 125 položkách, kde jsou zmíněny všechny druhy organizačních složek Střední skupiny vojsk.

Polní velení samostatné armády, štáb skupiny vojsk, prapor ochrany a zabezpečení, spojovací uzel záložního velitelského stanoviště, vojenská komandatura, polní spojovací uzel generálního štábu, personální oddělení skupiny vojsk, velení průzkumu skupiny vojsk, centrální uzel kurýrní poštovní služby, samostatná průzkumná skupina speciálního určení, oddělení montážních prací, řízení mechanizačních prací, automobilní služba skupiny vojsk, vojenská automobilní inspekce, polní pojízdná nemocnice, finanční oddělení skupiny vojsk, obrněná služba skupiny vojsk, laboratoř pohonných hmot a maziv, velitelství armádního sboru, spojovací uzel troposférického spojení, pojízdná automobilní opravárenská dílna, samostatná rota ochrany a zabezpečení armádního sboru, samostatný automobilní prapor, centrální sklady spojovacích prostředků skupiny vojsk, samostatný ženijní prapor, silniční pontonový mostní prapor, polní pekárna, samostatný opravárensko-obnovovací prapor raketové a dělostřelecké výzbroje, samostatný radioreleový spojovací prapor, samostatný prapor oprav obrněné techniky, samostatný výsadkový plavební prapor skupiny vojsk, opravárenská dílna obrněné techniky, samostatná automobilní rota zásobování, sportovní rota, dům důstojníků skupiny vojsk, soubor písní a tanců skupiny vojsk, redakce novin Sovětskij soldat, agitační skupina, sklad politicko-osvětového materiálu, sklad ubytovacího materiálu, samostatná mechanizovaná rota, vojenský soud, vojenská prokuratura, velitelské stanoviště velitele skupiny vojsk, oddíl vojenské hlídkové služby, stanice průzkumu, radiodiagnostická stanice, radiotechnický prapor Specnaz, ubytovací a investiční oddělení, velitelské stanoviště protivzdušné obrany, radiotelefonní ústředna, meteorologický ústav, topografický oddíl, sklad topografického materiálu, oddělení vysokofrekvenčního spojení, proviantní sklad skupiny vojsk, vyšší škola kuchařů, samostatný prapor radioelektronického boje, samostatná eskadra bezpilotních létajících prostředků, sanitární epidemiologický oddíl samostatné armády, polní automobilní pekárna, laboratoř, sklad pohonných hmot a maziv skupiny vojsk, uzel komplexní technické kontroly, gardová raketová brigáda, samostatný raketový oddíl operačně taktických raket, samostatný raketový oddíl, dělostřelecká brigáda, sklad munice skupiny vojsk, ženijní sklad, protiletadlová raketová brigáda, samostatný protiletadlový raketový oddíl, samostatný radiotechnický prapor protivzdušné obrany, vojenská nemocnice, sklad výstrojního materiálu, samostatný radiotechnický pluk zvláštního určení, samostatná rota Specnaz, samostatný prapor chemické ochrany skupiny vojsk, dělostřelecký sklad, samostatné radiotechnické centrum, sklad zdravotnického materiálu skupiny vojsk, mobilní raketová technická základna, protiletadlová raketová technická základna, tanková divize, divizní výcvikové centrum, tankový pluk, motostřelecký pluk, průzkumný prapor, samostatný prapor materiálního zabezpečení, poliklinika, požární oddíl, vojenská lékařská komise, soudní lékařská laboratoř, speciální poliklinika, samostatná raketová baterie, polní kancelář státní banky SSSR, samostatný stíhací protitankový dělostřelecký oddíl, samostatný zdravotnický prapor, tankový prapor, samostatný prapor oprav techniky, samostatný protitankový oddíl, samostatná raketová baterie, sklad raketové a dělostřelecké munice, stanice dálkové radionavigace, uzel automatického systému řízení, stíhací letecký pluk, samostatná smíšená letka, centrum řízení provozu, samostatná rota letištního technického zabezpečení, samostatný vrtulníkový pluk, samostatná vrtulníková eskadra, samostatný prapor spojení a automatizovaného řízení, samostatný prapor řízení letového provozu, sklad leteckého vybavení, letecká opravárenská dílna, samostatná transportní letecká eskadra, letištní rota, samostatný stíhací prapor, opravárenská dílna spojovacích prostředků, sklad leteckého paliva, stíhací bombardovací letecký pluk, samostatná vrtulníková eskadra bojového velení, samostatný prapor letištních staveb, letecký opravárenský závod, kontrolní technická služba.