Menu Zavřeno

Dohoda o vzájemné právní pomoci

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky.

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik v souladu se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky, podepsanou v Praze dne 16. října 1968, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a dohodly se na tomto:

ODDÍL I

Všeobecné zásady

Článek 1

1. Příslušné orgány smluvních stran si poskytují navzájem právní pomoc v trestních, občanskoprávních a správních věcech, spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky.

2. Právní pomoc se poskytuje prováděním jednotlivých procesních úkonů, zejména znaleckých posudků, výslechů obviněných, svědků, znalců a jiných osob, odnětím věcí, ohledáním místa činu a předmětu trestného činu, jakož i předáváním věcných důkazů a písemností, doručováním písemností, zabezpečováním účasti obviněných, svědků a jiných osob při úkonech apod. V rámci právní pomoci budou rovněž příslušným československým orgánům poskytovány údaje, charakterizující osoby příslušející k sovětským vojskům a členy jejich rodin, které jsou trestně stíhány ve věcech spadajících do československé jurisdikce.

3. Pro poskytování právní pomoci jsou příslušné tyto orgány:

z československé strany – prokuratury, soudy, vyšetřovací a vyhledávací orgány Sboru národní bezpečnosti oprávněné konat přípravné řízení trestní, národní výbory a jiné orgány povolané k objasňování a k projednávání přestupků;

ze sovětské strany – orgány vojenské prokuratury, vojenské soudy, představitelé velení sovětských vojsk v Praze a Bratislavě a vojenští velitelé posádek sovětských vojsk.

Článek 2

Při poskytování právní pomoci se dožádaný orgán řídí právním řádem svého státu.

Článek 3

1. Při poskytování právní pomoci se příslušné československé a sovětské orgány uvedené v článku 1 odstavci 3 této Dohody stýkají navzájem bezprostředně.

2. V případech, které nesnesou odkladu, obracejí se příslušné československé orgány na nejbližšího vojenského velitele posádky nebo na představitele velení sovětských vojsk v Praze nebo Bratislavě.

3. Je-li dožádán nepříslušný orgán, neprodleně předá věc příslušnému orgánu a vyrozumí o tom orgán dožadující.

Článek 4

1. Po provedení dožádání o právní pomoc odešle dožádaný orgán všechny soustředěné materiály orgánu dožadujícímu.

2. Nemůže-li být písemnost doručena na adresu označenou v dožádání anebo není-li adresa známa, učiní dožádaný orgán z vlastní iniciativy nezbytná opatření ke zjištění adresy.

3. Nemohla-li být právní pomoc poskytnuta, dožádaný orgán je povinen vyrozumět dožadující orgán o okolnostech, které brání provedení dožádání.

Článek 5

Právní pomoc si poskytují smluvní strany bezplatně . Náklady spojené s provedením dožádání o právní pomoc nese strana, která dožádání provádí.

Článek 6

Ve vzájemném styku při poskytování právní pomoci používají československé orgány českého nebo slovenského jazyka, sovětské orgány ruského jazyka.

Článek 7

Při projednávání svých věcí před soudy, na prokuraturách, před orgány vyšetřování a vyhledávání Sboru národní bezpečnosti nebo před jinými československými orgány mají osoby příslušející k sovětským vojskům a členové jejich rodin ve všech stadiích řízení, jakož i při výkonu trestu, táž práva a povinnosti jako občané Československé socialistické republiky.

Totéž platí při projednávání přestupků.

Článek 8

1. Žádosti o postoupení nebo převzetí jurisdikce v jednotlivých věcech podle článku 9 odstavce 4 Smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968 předkládají a o nich rozhodují:

a) jde-li o příslušníky sovětských vojsk z československé strany – hlavní vojenský prokurátor nebo vojenské kolegium Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, ze sovětské strany – vojenský prokurátor nebo vojenský soud Střední skupiny vojsk;

b) jde-li o civilní osoby, které jsou sovětskými občany a pracují v útvarech sovětských vojsk a o členy rodin osob příslušejících k sovětským vojskům

z československé strany – Generální prokuratura nebo Nejvyšší soud Československé socialistické republiky,

ze sovětské strany – vojenský prokurátor nebo vojenský soud Střední skupiny vojsk, podle toho, u koho věc je nebo bude.

2. Stejným způsobem a blahovolně řeší se otázka, která strana bude uskutečňovat jurisdikci v případě , že osoba příslušející k sovětským vojskům nebo člen rodiny osoby příslušející k sovětským vojskům spáchá několik trestných činů, z nichž některý spadá do jurisdikce příslušných sovětských orgánů a další do jurisdikce příslušných československých orgánů. Přitom strany berou v úvahu stupeň závažnosti a charakter každého ze spáchaných trestných činů a také jiné okolnosti, vztahující se ke skutku a osobě obviněného.

Ve všech těchto případech si strany navzájem poskytují všemi prostředky právní pomoc k všestrannému a úplnému objasnění okolností všech trestných činů spáchaných obviněným.

ODDÍL II

Právní pomoc v trestních věcech

Článek 9

1. Příslušné sovětské orgány oznamují neprodleně příslušným československým orgánům trestné činy a přestupky, které se jim staly známými a byly spáchány osobami příslušejícími k sovětským vojskům nebo členy jejich rodin, jestliže poškozenými jsou fyzické nebo právnické osoby Československé socialistické republiky, nebo jestliže škoda byla způsobena fyzickým nebo právnickým osobám třetích států na území Československé socialistické republiky.

2. Příslušné československé orgány oznamují neprodleně příslušným sovětským orgánům trestné činy a přestupky, které se jim staly známými a byly spáchány osobami příslušejícími k sovětským vojskům nebo členy jejich rodin, jakož i trestné činy a přestupky, které se jim staly známými a byly spáchány občany Československé socialistické republiky nebo třetích států, a které se dotýkají zájmů sovětských vojsk, nebo jestliže poškozenými jsou osoby příslušející k nim nebo členové jejich rodin.

Článek 10

1. Příslušné sovětské orgány ve věcech patřících do jejich jurisdikce, v nichž budou poškozeny fyzické nebo právnické osoby Československé socialistické republiky nebo fyzické či právnické osoby třetích států n a území Československé socialistické republiky, oznamují příslušným československým orgánům výsledky vyšetřování a rozhodnutí v těchto věcech, informují je na jejich žádost o stavu věci, zasílají opisy obžalob, oznámení o zahájení soudního projednávání a opisy vynesených rozsudků nebo usnesení, jimiž se řízení ve věci ukončuje.

2. Příslušné československé orgány oznamují ve věcech patřících do jejich jurisdikce nejbližšímu vojenskému prokurátorovi posádky sovětských vojsk každý případ zahájení trestního stíhání osob příslušejících k sovětským vojskům nebo členů jejich rodin, zasílají opisy obžalob, oznámení o zahájení soudního projednávání a opisy vynesených rozsudků nebo usnesení, jimiž se řízení ve věci ukončuje.

3. Příslušné československé orgány rovněž oznamují příslušným sovětským orgánům výsledky vyšetřování a rozhodnutí ve věcech trestné činnosti občanů Československé socialistické republiky nebo občanů třetích států nacházejících se na území Československé socialistické republiky, pokud se dotýká zájmů sovětských vojsk, nebo jestliže poškozenými jsou osoby příslušející k sovětským vojskům nebo členové jejich rodin.

Článek 11

Příslušné československé orgány poskytují příslušným sovětským orgánům pomoc při stíhání trestné činnosti osob příslušejících k sovětským vojskům nebo členů jejich rodin v případech, patřících do sovětské jurisdikce. Zejména budou činit opatření ke zjištění totožnosti pachatele, k jeho vypátrání a zadržení, podle možnosti zajišťovat stopy trestného činu a věcné důkazy a rovněž napomáhat, aby příslušné sovětské orgány obdržely svědecké výpovědi občanů Československé socialistické republiky a občanů třetích států.

Článek 12

1. V prostorech stálých posádek vojenských útvarů provádějí na dožádání příslušných československých orgánů všechny procesní úkony příslušné sovětské orgány v rámci právní pomoci . Totéž se týká ohledání, zadržení a odnětí poštovních a jiných dopravovaných zásilek a nákladů, zasílaných a přijímaných sovětskými vojsky, osobami příslušejícími k sovětským vojskům a členy jejich rodin.

Při provádění procesních úkonů mohou být přítomni se souhlasem příslušných sovětských orgánů zástupci příslušných československých orgánů.

2. Při stíhání trestných činů spadajících do jurisdikce sovětských orgánů provádějí na dožádání příslušných sovětských orgánů všechny procesní úkony, týkající se československých občanů nebo občanů třetích států, příslušné československé orgány.

V těchto případech může být se souhlasem příslušných československých orgánů přítomen při provádění jednotlivých procesních úkonů vojenský prokurátor sovětských vojsk nebo jeho zástupce.

Článek 13

Zadržení nebo vazbu osob příslušejících k sovětským vojskům nebo členů jejich rodin ve věcech spadajících do československé jurisdikce s výjimkou případů, kdy osoba byla přistižena na místě spáchání trestného činu nebo se skrývá a byla odhalena mimo prostor stálé posádky sovětských vojenských útvarů, vykonávají na základě usnesení příslušných československých orgánů příslušné sovětské orgány. Takové osoby budou neprodleně předány příslušným československým orgánům.

Příkaz k dodání do vazby musí obsahovat údaje o místě, času a okolnostech spáchání trestného činu.

Článek 14

Příslušné československé orgány uvědomí neprodleně nejbližšího vojenského prokurátora sovětských vojsk a vojenského velitele posádky nebo představitele velení sovětských vojsk v Praze nebo Bratislavě o zadržení nebo vzetí do vazby osoby příslušející k sovětským vojskům nebo člena rodiny osoby příslušející k sovětským vojskům.

Článek 15

Příslušné československé orgány předvolávají k výslechu osoby příslušející k sovětským vojskům prostřednictvím příslušných sovětských orgánů. Výslech těchto osob se provádí v souladu s československým právním řádem s přihlédnutím k zájmům bezpečnosti sovětských vojsk.

Článek 16

1. Dozví-li se příslušné sovětské orgány, že občan Československé socialistické republiky nebo třetího státu spáchal trestný čin proti sovětským vojskům, proti osobám k nim příslušejícím nebo proti členům jejich rodin,

a) uvědomí o tom neprodleně příslušné československé orgány;

b) do příchodu zástupce příslušných československých orgánů učiní v prostorech stálých posádek sovětských vojenských útvarů nezbytná opatření k zajištění stop a důkazů trestného činu a v případě nutnosti opatření ke zjištění totožnosti osoby, která spáchala trestný čin.

2. Zadrží-li osoba příslušející k sovětským vojskům nebo člen rodiny osoby příslušející k sovětským vojskům občana Československé socialistické republiky nebo třetího státu na místě trestného činu spáchaného proti sovětským vojskům, osobám k nim příslušejícím nebo členům jejich rodin, předá neprodleně zadrženou osobu nejbližšímu příslušnému československému orgánu.

Článek 17

V průběhu přípravného a soudního řízení trestního před příslušnými československými orgány ve věcech týkajících se osob příslušejících k sovětským vojskům a členů jejich rodin může vojenský prokurátor sovětských vojsk nebo jeho zástupce se souhlasem příslušného československého orgánu být přítomen při provádění jednotlivých procesních úkonů, navštěvovat osobu ve vazbě a v nutných případech rovněž nahlížet do spisů věci se týkajících.

Článek 18

Ve věcech trestných činů patřících do československé jurisdikce spáchaných osobami příslušejícími k sovětským vojskům nebo členy jejich rodin na území Československé socialistické republiky působí československé soudy, a to:

a) v trestních věcech příslušníků sovětských vojsk československé vojenské soudy věcně a místně příslušné;

b) v trestních věcech ostatních osob československé soudy věcně a místně příslušné.

Článek 19

Při použití ustanovení zákonů Československé socialistické republiky o veřejnosti soudního projednávání se bude přihlížet k zájmům bezpečnosti sovětských vojsk.

Článek 20

V trestním řízení proti osobám příslušejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin ve věcech, které patří do československé jurisdikce, obviněný může požádat o ustanovení obhájce přímo nebo prostřednictvím příslušných sovětských orgánů.

Článek 21

Výkon rozsudku československého soudu v trestních věcech osob příslušejících k sovětským vojskům a členů jejich rodin provádějí příslušné československé orgány.

Článek 22

Jestliže příslušný československý orgán předá v souladu s československými zákony trestní věc týkající se příslušníka sovětských vojsk ke kázeňskému vyřízení, je příslušný sovětský velitel oprávněn uložit kázeňský trest, o čemž vyrozumí příslušný československý orgán.

ODDÍL III

Projednávání přestupků

Článek 23

1. Příslušné československé orgány oznamují nejbližšímu vojenskému veliteli nebo představiteli velení sovětských vojsk v Praze nebo Bratislavě přestupky, jichž se dopustily osoby příslušející k sovětským vojskům, za účelem pohnání viníků ke kázeňské odpovědnosti.

2. Přestupky spáchané členy rodin osob příslušejících k sovětským vojskům projednávají příslušné československé orgány přímo.

Článek 24

Při výkladu této Dohody

a) pod pojmem „přestupky“ se rozumí podle zákonů Československé socialistické republiky i provinění;

b) pod pojmem „správní věci“ (článek 1 této Dohody) se rozumí podle zákonů Československé socialistické republiky přestupky a provinění.

ODDÍL IV

Právní pomoc v občanskoprávních věcech

Článek 25

1. Nároky na náhradu škody podle článku 10 odstavce 2 Smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968, uplatněné proti osobám příslušejícím k sovětským vojskům nebo členům jejich rodin projednávají místně příslušné československé soudy.

2. Je-li osoba, která škodu způsobila, neznámá, příslušné orgány smluvních stran si poskytují vzájemnou pomoc k jejímu zjištění.

Článek 26

Při soudním projednávání nároků na náhradu škody proti osobám příslušejícím k sovětským vojskům a členům jejich rodin může velení sovětských vojsk jmenovat zástupce oprávněného jednat před soudem na základě písemné plné moci.

Článek 27

1. Osoby příslušející k sovětským vojskům a členové jejich rodin – účastníci občanskoprávního řízení jsou osvobozeni od složení jistoty na náklady soudního řízení.

2. Osoby uvedené v odstavci 1 jsou v řízení před československými soudy rovněž osvobozeny od poplatků, záloh a jiných nákladů za těchže podmínek a v tomtéž rozsahu jako občané Československé socialistické republiky. Doklady o osobních a rodinných poměrech, jakož i poměrech výdělkových a majetkových vydávají příslušné sovětské orgány.

ODDÍL V

Závěrečná ustanovení

Článek 28

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Dohoda se vztahuje na věci vzniklé po dni 18. října 1968.

Článek 29

Dohoda zůstává v platnosti, pokud bude platit Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky podepsaná v Praze dne 16. října 1968, a může být změněna na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

Dáno v Praze dne 7. února 1969 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé

socialistické republiky:

JUDr. Bohuslav Kučera v. r.

Za vládu Svazu sovětských

socialistických republik:

Alexandr Nikolajevič Mišutin v. r.